P.D. No. 731, LIST OF ALIEN NON-IMMIGRANTS (CHINESE) RECOMMENDED FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER PRESIDENTIAL DECREE NO. 730

PRESIDENTIAL DECREE NO. 731 LIST OF ALIEN NON-IMMIGRANTS (CHINESE) RECOMMENDED FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER PRESIDENTIAL DECREE NO. 730

	 Name       ACR No.

1.  Ong Tong Te    1407

2.  Ang Hoc Sun  A-65449

3.  Aw Young Guan Sing  A-30946

4.  Ang Guat To  A-36899

5.  So Eng Hua  A-116853

6.  Ancio Sia Mendoza  A-20038

7.  Ang Chong Sui  A-113313

8.  Ang Eng Pi  C-048275

9.  Ang Sui Hun  A-21234

10.  Ang Ngo Kao  A-19457

11.  Ang Sy Hian  C-037504

12.  Ang Tian Su  C-037439

13.  Ang Cheng Le  A-181319

14.  Ang Tian Ben  C-048000

15.  Ang Sui Hong  C-002199

16.  Ang Kio  A-16223

17.  Ang Tian Sang  C-001251

18.  Ang Yiok Kiat  A-151023

19.  Ang Kian Bee Ngo  A-57532

20.  Ang Ka Boo  A-17545

21.  Ang Cho Chuan  A-93868

22.  Ang Kea Tee  A-68354

23.  Ang Ben Chiao  A-21872

24.  Ang Co Chong  B-010966

25.  Ang Chin Cham  A-34899

26.  Ang Liong Suy  A-36898

27.  Ang Ching Ping  B-192474

28.  Ang Tian Poo  A-68228

29.  Ang Sio King
	Bing a Ben
	Ang Urlanda  C-048262

30.  Ang Cho Koe  A-000853

31.  Ang Seng  A-96804

32.  Ang Kim Tiao  A-46591

33.  Ang Sit Kun  A-267316

34.  Ang Kim Yuet  A-18881

35.  Angel Ching  C-047336

36.  Buenaventura Tan Ping  A-44004

37.  Chua So  B-122985

38.  Chua Tian Ke  A-55275

39.  Cheng To Seng  B-176583

40.  Co Se Tong  B-193906

41.  Cheng Teng Kim  A-247177

42.  Co Chong Go  A-36470

43.  Chua Tiong Sun  A-25852

44.  Chua Si De    4282

45.  Chan Pieng  A-31012

46.  Chua Ma Chaio  A-30783

47.  Chan Cuan  A-31015

48.  Chua Kian Tong   A-38129

49.  Co Liong Ping  A-96927

50.  Co Pieng  A-49317

51.  Ko Ka Ho  A-29388

52.  Co Ching  A-4102292

53.  Ching Pho  A-156894

54.  Co Pedro Pillega  A-113445

55.  Cheng Huy  A-20539

56.  Co Po Chuan  A-256894

57.  Ching Suy Eh  B-016353

58.  Chua Ton Pua  A-212255

59.  Chan Hua Kio  A-43162

60.  Chan Bon Tong  A-299750

61.  Chua Se Pok  A-10907

62.  Chua King Liong  A-156844

63.  Cho Tek Lee Teh  A-15549

64.  Chua Chieng  A-14622

65.  Chua Chiao Pai  A-31972

66.  Chua Tiong Dee  C-007863

67.  Co Kiao Sy  B-192480

68.  Ching Chick  A-65315

69.  Chan Bon Tiak  C-003729

70.  Chua Tiong Lin  A-156566

71.  Cheng Eng Ko  A-156313

72.  Co Bun Huan  A-93348

73.  Chua Kee San  B-58311

74.  Chua Tiu  A-65623

75.  Chua Tiak  A-156447

76.  Chua Hua Yi  A-54354

77.  Cua Lay Sim  A-213768

78.  Chua Gaw  A-156560

79.  Cheng Tee  C-011970

80.  Chua Kee Lin  A-10906

81.  Ching Liok Yo  A-61687

82.  Chuan Oh Chuy  A-57783

83.  Cua Lian Kiong  B-35498

84.  Chua Lu Tin  A-57961

85.  Chiu Bun Siu  A-20226

86.  Chua Se Kiat  A-16578

87.  Cua Hian Kiao  A-185620

88.  Chan Juan Ben  A-66441

89.  Co Tek  A-116580

90.  Choa It  B-30742

91.  Co Cho Heng  A-136759

92.  Chua Eng Wy  A-179939

93.  Co Hat  A-115148

94.  Chua Cheng Poo  A-18675

95.  Cua Eng Hua  A-88000

96.  Co Chong  C-053167

97.  Chua E Pan or
	Chua Lim E Pan  A-25375

98.  Chan Sun Tam A-46767

99.  Chua Hing  A-65037

100.  Chan Bee  A-14241

101.  Chen Siang Lin  A-93867

102.  Co Kien G Hui  A-40276

103.  Chan Kho Juan  A-29906

104.  Choa Tuan  A-20264

105.  Chan Tuan Tiong  A-115869

106.  Co Eh  A-182415

107.  Chian Juan Cheng  A-151272

108.  Co Liong Chio  A-219996

109.  Co King Khe  A-103021

110.  Chan Juan  C-048034

111.  Chiong Co  A-225326

112.  Hua Tiao Lu  A-171943

113.  Hua Son Bin    60688

114.  Hua Uy Kiam  A-35752

115.  Hen Hong Suen  A-55554

116.  Haw Yaw Shun  A-95350

117.  How Richard  A-94918

118.  Sun Suy  A-38962

119.  Hua Chun Cheng  A-264594

120.  Hua Se Chuat    231761

121.  Hua Ko  A-191135

122.  Hua Bun Po  A-117471

123.  Tan  A-30197

124.  Hua Chiu  A-162413

125.  Hing Yee Ng  A-113420

126.  Chee Hian  A-116483

127.  Hua Hian Tea  A-221302

128.  Hu Hun  B-223914

129.  Piak  A-54674

130.  King Buan  A-30288

131.  Tian Khie  B-140797

132.  Chong Beng  A-201628

133.  Cua Hian Chuan  A-81999

134.  Celestino Sy  A-47683

135.  Chan Kim Tong  A-14254

136.  Co Tam  A-114911

137.  Co Chun Bieng  C-011990

138.  Chua Uy  A-179794

139.  Co Ong Luan     2436

140.  Chua Sio Lun  B-221775

141.  Chua Su Chuan  A-20060

142.  Chua Bun Cheong  A-151900

143.  Ching Ching Lee  A-46446

144.  Cheng Con  A-35596

145.  Co Tech Choa  A-34679

146.  Co Chiac Hue  A-116756

147.  Co Seng  A-117603

148.  Co Tuan  A-21446

149.  Co Tio  A-101705

150.  Ching Chin  A-32407

151.  Chua You Lun  A-251924

152.  Chua Hao Suan    162932

153.  Chua Chu  B-197958

154.  Chiong Chio Tian  A-218842

155.  Co Tiu Chiu  A-23700

156.  Co Sip  A-46022

157.  Chua Eng  A-103079

158.  Co Bing Pong Go  A-16898

159.  Co Huy Hong  A-184195

160.  Ching Kee Lim  A-103051

161.  Ching Suy Lian  A-103023

162.  Co Biao  A-113465

163.  Co Ang Chuan  A-115975
	 ICR-417

164.  Chiu Seng Cua  A-24627

165.  Co Tian Soc  A-60289

166.  Chua Siong Bio  A-48950

167.  Chan Kok Chaun  A-14255

168.  Cheng Suy Lim  A-180644

169.  Co Chuan Bio  A-46760

170.  Chua Su Ti    5302

171.  Ching Suy Bow  A-54473

172.  Chieng Lim Ong  A-10360

173.  Choa Lee  B-30743

174.  Cua Piac  A-23125

175.  Chua Ting  A-65622

176.  Chua Kaytit    4475

177.  Chen Teng  A-193418

178.  Cuan Uy Shuan  A-35758

179.  Cheng Kai  C-011938

180.  Cheng Han Sui
	Hannshoei
	Huang  C-048243

181.  Chow Kok Hiong  A-93726

182.  Cin Tian Chat  A-20466

183.  Co Yu Cheng  A-162919

184.  Cong Heng Lee Tang  A-26779

185.  Co Cho Yac  A-90032

186.  Chua Cut Lay  A-185612

187.  Ching Ting Hong  A-12627
	ICR-486

188.  Co King Tiak  A-19124

189.  Co Teng Tiong Chua  A-54412

190.  Chua Kim Pin  A-23753

191.  Co Ping Huy  A-162185

192.  Chen Sen Siat  A-185714
	ICR-499

193.  Ching Tian Chu  A-102948

194.  Co Sin Bin  A-39069

195.  Chua See Kun  A-162818

196.  Ching Kiong Ho  A-16922

197.  Chen Hong Ka  A-242915

198.  Chua Sin Lu  B-197901

199.  Ching Beng Yan  A-19018

200.  Chua Hua  A-23382

201.  Ong Lian Seng  A-4365

202.  Chu Uy Tong  C-032288

203.  Chua Kiam Lam    246545

204.  Chua Chay Ching  A-171901

205.  Chu Hian Suey  A-113961

206.  Chua Siong Tiok  A-208728

207.  Chua Lian Ting  A-182547

208.  Co Luan  C-022639

209.  Chua Siang Kao    4432

210.  Co Chan  C-045594

211.  Cua Bao Go  A-10613

212.  Cesar Tan Ping  A-44003

213.  Chiong Chin Ka  B-88629

214.  Chua Yu Ben  C-053365

215.  Cheng He Chiu  C-002311

216.  Cua Hian Cuan  C-043923

217.  Chan Huan Han  A-69734

218.  Co Tui  A-103071

219.  Chan Chiao Leng  A-186613

220.  Chan Tian Huat  A-30098

221.  Chan Bon Lion  A-29908

222.  Chua Lee Kiat  A-10410

223.  Chua Liong  A-237306

224.  Cu Beng  A-98223

225.  Chen Lian Fen  B-200014

226.  Co Tay San  A-103022

227.  Chua Yek Tui  A-26862

228.  Chua See Kian  A-15094

229.  Chua Siok Suy  A-38135

230.  Chua Pia  C-005189

231.  Chua Hok Tan  A-54061

232.  Ching Ching Ti  C-047492

233.  Chua Pue Kim  A-36374

234.  Chua Ching Chuan  A-20334

235.  Co Se Fay  A-15125

236.  Chua Beng Theng    29027

237.  Ching Bing Yong  A-162708

238.  Chua Hok Tua  C-018223

239.  Cua To  C-005141

240.  Chua Bio Seng  C-038013

241.  Chua Ko Pin  B-80255

242.  Chua Nai Ping  C-004277

243.  Chen Bing Sun  A-152059

244.  Chua Hok  A-36000

245.  Chua Pheng  A-156763

246.  Chua Tiac  A-10993

247.  Chua Ching Ho    2414

248.  Chua Tee    83494

249.  Co Tian Tin  A-43791

250.  Co Tiong   193285

251.  Chung Sun Hiong  A-69364

252.  Chua Tang  C-005192

253.  Chan Bon Chiong  A-116716

254.  Dy Tian Su  A-214387

255.  Dee Chay Un  A-34966

256.  Dy Sim King    113415

257.  Dy Wan Na    35657

258.  Dy Kian Kon  A-224271

259.  Dy Hong  B-000513

260.  Dy Wan Tay  A-237908

261.  Dy Bu Kiong  A-60205

262.  Dy Kieng Gin  C-001064

263.  Dee Kee Suan  C-044133

264.  Dy Eng  B-71208

265.  Dy Lo  A-54675

266.  Du Bon Tiong  C-012812

267.  Dy Chun Hui  A-117337

268.  Dee Bun An  A-101173

269.  Dy Yan Hui  A-117340

270.  Du Bon Pio  A-012845

271.  Dy Hong Hioc  A-15753

272.  Dy Tiam Leng    55655

273.  Dy Tiong King  A-20558

274.  Dy Kiao Seng  A-243814

275.  Dy Tay Tek  A-218208

276.  Di Gio Li  A-20169

277.  Dy Siong Tek  C-035971

278.  Dy Yeng Suan  A-102920

279.  Dy Chi Ben  A-169850

280.  Dy Hong Yee  A-15752

281.  Go Chee Hui  A-25247

282.  Gan Ye Eng  A-17125

283.  Go Chu Huan  A-162444

284.  Go Siu Liu  C-000928

285.  Guei Tay Gi  A-10652

286.  Gan Kok Thian  A-177696

287.  Go Yee Tin  A-6321

288.  Gan Giok Su  A-113957

289.  Gaw Tian Che  B-70078

290.  Go Ling Su  A-60555

291.  Gaw Ang Hua  A-162911

292.  Go Chun Chen  A-57994

293.  Gan Yee Tian  A-17925

294.  Go Bun Eng  A-18423

295.  Go Hing Chuan  C-037443

296.  Goh Beng  A-28853

297.  Gaw Sio Tue  A-220823

298.  Go Sy Chia  A-30960

299.  Go Chu Kun  A-24244

300.  Go Siu Suan  A-162585

301.  Go E Thim  A-48725

302.  Go Sin Hui  A-000532

303.  Gan Chiong En  A-102550

304.  Gaw Ang Kao  A-162910

305.  Go Eng Chee  A-46712

306.  Go Eng Tia    186289

307.  Giok San De Vera  A-20439

308.  Go Ti Go  A-28992

309.  Go Siu Chim  A-28511

310.  Gan Siong  A-46065

311.  Go Bun Po  A-23757

312.  Gan Siu Kim  A-60413

313.  Go Se Sy Chin  A-38412

314.  Go Go Chiok Kim  A-56871

315.  Go Chi Beng  A-48727

316.  Go Chu Ga  A-185472

317.  Go Bing Chiu  A-25249

318.  Go Khi Piou  A-56729

319.  Go Kang  A-23586

320.  Go Kim Tit  A-168808

321.  Gan Bing Tuan  A-118432

322.  Go Tua Lia  A-75357

323.  Go Bun Chit  A-267356

324.  Go Tian Ban  A-220677

325.  Go Sing  C-032305

326.  Go Chuy Pin      4678

327.  Go Lay Hi  A-007480

328.  Go Tuan Eng  C-039061

329.  Go Too  A-90986

330.  Goh Hua Kiao  A-30815

331.  Go Teng Huy  A-247253

332.  Go Chim  A-43472

333.  Go Tuan Tian  A-121244

334.  Huang Cheng Sui  A-35796

335.  Haw Pin  A-96654

336.  Hoo Chu  A-65209

337.  Ho Kim Ting  A-156092

338.  Hsu Chung Chih  C-048271

339.  Hung Kam Shee  B-64270

340.  Hwang Se Cheong  C-048087

341.  Horner C.H. Chen  A-223058

342.  Haw Yee Piw  B-197907

343.  Johnny Co Ka Chok  A-243963

344.  Joseph Young Whang  C-053267

345.  Ko Chua Tee  A-26389

346.  Kho Lien  B-42813

347.  Kim To  A-30044

348.  Ko Wee  A-113139

349.  Kiam Seng  B-119592

350.  Kim Tek  A-30034

351.  Keng Yok Kong  A-10727

352.  Ko Ho  B-113971

353.  Ko Lian Ki  A-20210

354.  Ko Kim Tua  A-49390

355.  Ko Cheng  A-1131987

356.  Keh Diet Kuen  C-048239

357.  Kee Ming  C-053299

358.  Ko Chu  A-60233

359.  Kho Chong Koan Chua  A-46563

360.  Kit Kang  A-56794

361.  Kho Gao  A-31467

362.  Kho Bon  A-204237

363.  Keh Tiao Kim  A-102406

364.  Kee Diet Moo  A-55952

365.  Ko King  A-60364

366.  Kok Tiu Tan  A-10378

367.  Ko Bu Quiao  A-001912

368.  King Si Biak  B-141767

369.  Kiat Bun Chuan  C-001915

370.  Keh Sim Tan  C-048240

371.  Kho Ling Kun  A-31466

372.  Keh Beng Tiat  C-007664

373.  Kao Bun Sio  A-193556

374.  Kho Seng Hiok  C-001723

375.  Keh Beng Chiat  C-007663

376.  Kung Yam  A-56614

377.  Kaw Kiu  A-23197

378.  Khu Eng  C-045700

379.  Ko Ching Sue  A-69113

380.  Kho Liong Pu  A-115770

381.  Ko Yu Pang  A-225803

382.  Lao Tek Kim  C-028401

383.  Lim Tiong Sui  A-14235

384.  Lim Chi Tiong  A-113383

385.  Lee Tian Lun  C-017402

386.  Lim Eng Than  C-047882

387.  Lim Dy Guan  A-35083

388.  Lee King Tim  A-34678

389.  Lim Che Boon  C-048258

390.  Lao Tan  A-224086

391.  Luy Eng Suy  A-048283

392.  Li Ang Chuan  A-47376

393.  Lim Sia @ Tan
	Chai Sia  A-25472

394.  Luciano Lim  A-187347

395.  Lim Yao Ting  A-238991

396.  Li Chiong Tiong  A-250619

397.  Lim Keh  A-93748

398.  Leong Park Fee  A-38921

399.  Lim Hau Lian  A-30364

400.  Lua Tiong Chi  A-66270

401.  Lee Tee Kai  C-047457

402.  Leong Chian Hua  A-209414

403.  Lau Say  A-23393

404.  Lim Dian  A-247675

405.  Lee Kim Pue or
	Pue Lee Kim  A-179532

406.  Lim Tian Chu  A-187972

407.  Lim Leng  A-016347

408.  Lu Ping Hong  B-008055

409.  Lee Te Kim  A-227413

410.  Lin Yiong Chuan  A-26521

411.  Lim Hau Tuan  A-210726

412.  Lim Yu Tiat  A-56776

413.  Lim Kiu Chip  C-048125

414.  Lee Ah Lay  A-29576

415.  Lim Bun Ping  C-037720

416.  Lim Seng Chong  A-93052

417.  Lim Yu Hok  A-116352

418.  Lee Qui Ling  A-116682

419.  Lim Cok Kiong  A-117076

420.  Lim Kim Tin  B-20291

421.  Lee Chai  A-23315

422.  Liao Kim Ting  A-24931

423.  Lu Tun Kao  A-579247

424.  Lee Tiak Beng  A-15405

425.  Lau Kang Ho  A-116599

426.  Lim Hao Choa Henry  A-30363

427.  Lim Juana  A-33496

428.  Lu Chen Hsen Huang  C-053287

429.  Lua Ke Tiao  A-156688

430.  Law Po  A-65081

431.  Lim Ho Huan  A-90054

432.  Lee Kang Suy  A-61689

433.  Lim Koc Sui  A-190925

434.  Lim Sia  A-154608

435.  Lim Gun Chian  A-36197

436.  Lim Ching Hong  A-96339

437.  Lao Kuo Tong  A-115540

438.  Lim Dy Sio  A-46907

439.  Lim Yee Bian  A-156132

440.  Lee Chin Heng  A-239509

441.  Lim Se Lam  A-228944

442.  Lim Tiao Kang  A-15893

443.  Lim Bon Tiong  C-048360

444.  Lim Bun Su  A-18771

445.  Li Long Bin Tan  A-231785

446.  Lee Ti Kon  A-227412

447.  Lim Chin Guan  A-90055

448.  Lin Anton  B-80612

449.  Lim Chun Su  A-37055

450.  Lee Peng  A-15824

451.  Lim Cho  A-2725

452.  Lo Seng Pak  A-95365

453.  Li Cak Bien  C-048136

454.  Lim Chin Huy  B-197959

455.  Liu Lian Chay  A-40540

456.  Lee Bon Te  A-168395

457.  Lim Huay Soy  A-167588

458.  Lim Hock @ Co Suy  A-162984

459.  Lee Keu Him  A-116681

460.  Li Ang Yan  A-113078

461.  Liao Tien  A-180569

462.  Lim Ching Yong  A-56955

463.  Lim Haw Ching  C-047481

464.  Lim E Hap  A-167589

465.  Lim Bon Oan  A-16488

466.  Lim Gioc Hue  A-29732

467.  Lui Hui Kim  A-915770

468.  Lim Eng Hua  A-220718

469.  Lim San  B-39299

470.  Lim Ong Su  A-96940

471.  Lee Cuan  B-192476

472.  Lai Chin Wah  C-000519

473.  Lim Tian Yu  A-38219

474.  Lim Eng Kim  A-187646

475.  Mariano So  A-6313

476.  Ngan Yee  A-186166

477.  Ng Sia  A-153489

478.  Ng Chin Ben  A-167763

479.  Ng Kuan Eng  C-024266

480.  Ng Cha  A-30937

481.  Ng Ching Heng  A-14332

482.  Ng Chin Hua  A-246773

483.  Ngo Hing  A-68534

484.  Ng Bun Tie  A-113165

485.  Ngo Si Ling Chao  A-104258

486.  Ng Quim Sy  A-162713

487.  Ng Chit Chee  A-156296

488.  Ng Go Hua  A-171225

489.  Ngo Suan Ngo  A-43635

490.  Ng Yu Ping  A-201764

491.  Ng Han Hua  A-115989

492.  Nua Eng Kian Lee  A-113180

493.  Ngo Bun Tat  A-94426

494.  Ng Tah  A-156893

495.  Ngo Tai Kiong  C-022640

496.  Ng Beng Chieng  B-51700

497.  Ngo Chan Seng  A-11557

498.  Ng Sy King  B-126882

499.  Ngo Hong  A-38523

500.  Ngo Ching Cho  A-115690

501.  Ong Han Bio  B-007132

502.  Ong Lian Giao  A-162770

503.  Ong Chong Hai  A-90027

504.  Ong Chio  A-113568

505.  Ong Bon Bing  A-15861

506.  Ong Yik Eng  A-247473

507.  Ong Lim  C-048155

508.  Ong Tek Tiong  A-171853

509.  Ong Tiao Siong  A-93124

510.  Ong Chi Tong  A-193480

511.  Ong Hong Kee  A-29229

512.  Ong Tiong  A-19423

513.  Ong Liong Bon  A-29559

514.  Ong Si King  A-26384

515.  Ong Keng Chun  A-35803

516.  Ong Poo Chong  A-36500

517.  Ong Hoo  A-154580

518.  Ong Tek Hua  A-171852

519.  Ong Kian Wa  A-33035

520.  Ong Cheng Wy  A-26382

521.  Ong Thuan  A-246772

522.  Ong Giok Seng  A-201153

523.  Ong See Lim  A-14700

524.  Ong Kim Giok  A-29230

525.  Ong Ching Su  A-69068

526.  Ong Bon Tua  A-26380

527.  Ong Kim En  A-26383

528.  Ong Sin Hui  A-27654

529.  Ong Hio Huy  A-35194

530.  Ong Eng Buen  A-25634

531.  Ong Gui  A-10674

532.  Ong Ting  A-67394

533.  Ong Tian See  A-17128

534.  Ong Kim Kam  A-14061

535.  Ong Yu Eng Seng  A-246986

536.  Ong Hun Chay  A-25494

537.  Ong Han Tap  A-151653

538.  Ong Dian Ching  A-247133

539.  Ong Hio Wat  A-48922

540.  Ong Thai  C-036845

541.  Ong Lian Lo  A-35769

542.  Ong Sy Tiong  A-45816

543.  Ong Yu Chuan  B-197980

544.  Ong Chim  A-116368

545.  Ong Ling  A-65079

546.  Ong Hai  B-31187

547.  Ong Hong Tuan  B-57324

548.  Ong Pick  A-220726

549.  Ong Seng Kah  C-038638

550.  Ong Koc Hua  A-178030

551.  Ong Ka Ching  A-173093

552.  Ong Tong Tee    3688

553.  Ong De Heng  C-29885

554.  Ong Ching Ki  A-048218

555.  Ong Hong Paterno  A-231666

556.  Peh Cheng Guan  A-21308

557.  Pin Siong Ching  A-46456

558.  Pua Kong San  A-91500

559.  Phi Ka Seng  A-55114

560.  Paw Tang @ Ngo Buan  A-66631

561.  Que Ke  A-171930

562.  Que Chin Po  B-216476

563.  Sia Kee Chuang  A-87634

564.  Sim Ching Bong  A-236517

565.  Sy Bon Beng  A-96204

566.  Sy Ngo Thay  A-95361

567.  See Bon Pin  A-10356

568.  See Ton  A-120342

569.  Sy Hak Chin  A-23313

570.  Sy Tan Kia  A-162768

571.  Sy Tian Chay  A-162124

572.  So Long Suy  A-31920

573.  Sy Tan Kia  C-037666

574.  So Bon Ty  A-28295

575.  Sy Liong Chuan  A-96355

576.  Sy Eng Ton  C-000887

577.  Sy Gui Chuan  A-162668

578.  Sy Pue King  A-29788

579.  Si Men  B-29791

580.  Sy Chen  C-462888

581.  Siy Ban Yong  A-16941

582.  Sio Lian Pay  A-15775

583.  So Eng Seng  A-113372

584.  Siao Hua  A-94593

585.  Shang Kuah Shih Lin  A-93939

586.  Si Leng  A-255954

587.  See Gui Deat  A-208081

588.  Sai Yok Eng  A-19274

589.  Sy Choan Go  A-103408

590.  Shao Chien Yin  C-047880

591.  Sim Ching Guan  A-29484

592.  Si Kiok Si & Sy Giok See  A-17395

593.  Sy Seng Se  A-60459

594.  Si Kiy  A-90903

595.  Sy Kao Piao  A-162972

596.  So Hui Tan  A-113368

597.  Si Ka Chong  A-94849

598.  San Tin Casto  A-95810

599.  Sy Hing  A-1987

600.  So Le Cheng  A-25241

601.  Sy Peack Did  A-14779

602.  Sy Che Chu  A-33787

603.  Shin King Hsu  C-037235

604.  Sy Khim Teing  A-78205

605.  Sy Sun Chio  C-001271

606.  Sy Gu Tian  C-047485

607.  Si Hap Sai  A-156077

608.  So Tian Lay  A-156956

609.  Sia Sim Chon  A-57465

610.  So Tiong Be Ng  A-42029

611.  Sun Gin Hong  A-053284

612.  Sia Tiong  A-36514

613.  Sy Bun Chuan  A-29312

614.  Sy Liong  A-60506

615.  Sy Kim Huan  A-91481

616.  See Tian Chuy  A-60265

617.  See Tia  A-35633

618.  Sy Chi Tiong  A-87595

619.  Sim Tian  A-93155

620.  Sy Gui Kio  C-000288

621.  Sy Yeng Chiong  B-24551

622.  Sy Ching Ang  A-151740

623.  Sy Pan & Ong Panny  A-233910

624.  Sy Lit  A-40375

625.  Sy King Hun  A-28264

626.  Sy Yong Pit  A-16447

627.  Sy Chin Hua  A-69740

628.  Sy Leng Hay  A-31820

629.  Sy Siu Peng  C-002576

630.  Sio Yan Pai  A-30455

631.  Sy Lion  A-224115

632.  Sy Ching Huay  A-219407

633.  Sy Chuan  A-103002

634.  Sy Se Giok  A-162231

635.  Sy Eng Riu  A-117743

636.  Sy Chi Tiac  A-16347

637.  So Bon Chiong  A-119506

638.  Sy Guim Seng  A-182761

639.  Sy Sing Lip  A-103257

640.  Saw Bin Kiat  A-30460

641.  Siong Kiat  B-96904

642.  Sy Pan  A-30315

643.  Sim Ching Biao  A-236518

644.  Sy Cha  C-015711

645.  Sy Kao Pao  A-68959

646.  Sy Ban Tuan  B-41309

647.  Sy Kien  C-000473

648.  See Koc  A-45510

649.  Sai Yok Liat  C-01732

650.  Segundo Jao
	King Seng  A-185662

651.  Sy Ching Tek  A-136792

652.  Sy Co Tang  A-185103

653.  Sy Bun Suan  A-254918

654.  Sy Seng Pong  A-246650

655.  Sia Tong  A-31816

656.  See Suy Ho  A-16445

657.  So Kiow Bok  A-103448

658.  Sy Ling  A-211492

659.  Sy Seng Chian  A-247283

660.  Sy Cing Chuan  A-42054

661.  Sy Cun Hong  A-20249

662.  Sy Kho Hong  A-177617

663.  Sy Chi Chu  A-30042

664.  Sy Bun Biao  A-20093

665.  So Kim Lian or
	Geronimo Se
	Yook  A-25313

666.  See Kiat  A-225381

667.  Sy Beng  A-212589

668.  Sy Gan  A-185102

669.  Sy Kho Kun  A-173865

670.  Sy Hac Tan  A-19330

671.  See Guan Sum  A-210856

672.  Sy Yong Kong  A-36844

673.  Tan Yao Chan  A-46285

674.  Tan Chan  A-68364

675.  Tan Kok Tou  A-15235

676.  Ty Kip Suy  C-012727

677.  Tan Chin King  A-785784

678.  Tan Kun Hoc  A-156105

679.  Tan Tiong Su  A-35105

680.  Tiu Chin Kuan  A-45647

681.  Tan To Biao  A-23320

682.  Tan Suy Uy  C-002217

683.  Tan Yao Kiat  A-16914

684.  Ty Go Kio  A-28714

685.  Tan Ho Yo  A-96672

686.  Tan Kon Thing  A-61389

687.  Ting Seh Shuy  A-231816

688.  Ting Tiat Poun or
	Ting Poun

689.  Tan Yeeghiam or
	Yee Ghiam Tan  A-61757

690.  Teng Ke Pow  A-30199

691.  Ty Ping Bun  A-190721

692.  Toh Hian Kang  A-30272

693.  Tan Chiong Se  A-46156

694.  Ting Bon  C-307668

695.  Tan Bun Tian    0584

696.  Teng Guan Heng  A-227876

697.  Tiu Chi Chian  A-10409

698.  Tan Tiong Ko  A-3647

699.  Tan Lip Pun  A-95295

700.  Tee Sen Siu  C-012095

701.  Tan Hi Chia  A-228118

702.  Tan Khun Chan  A-37505

703.  Tan Le Kim  A-11822

704.  Tan Tiong Chuan  A-228525

705.  Tan O Deong    4238

706.  Tiu Chuan Yan  A-11196

707.  Tiu Bin Guat  A-15845

708.  Tan Luis  A-162711

709.  Tan Eng Chong  A-10141

710.  Ty Go Tiong  A-28715

711.  Tee Gui Pie  A-28209

712.  Tan Han King  A-46056

713.  Tan She Ling  B-190900

714.  Tan Ong Kim  A-225332

715.  Tan Tiao Lam  A-17905

716.  Tan King Hui  A-113370

717.  Tee Kong Leh  A-46892

718.  Tee Cheng Suy  A-186892

719.  Tiu Eng Bun  A-91572

720.  Tan Long  A-185321

721.  Tan Liong Chiu  C-048032

722.  Teh, Kiam Lee  A-57573

723.  Tiu Tao Pie  A-68592

724.  Ty Kim San  A-225663

725.  Tang Li  A-200041

726.  Teng Guan Chan  A-136702

727.  Tsai Ching Chiang  A-25053

728.  Tiu Ka Du  A-113937

729.  Teng Khed  A-57621

730.  Teck Kun Tan  A-15150

731.  Ty Peng See  A-113369

732.  Ting Teck Lin  A-52258

733.  Tiu Kian Hua  A-178563

734.  Tan Cok Tiao  A-61425

735.  Ting Hong Kie  A-171616

736.  Tan Yao Hong  A-117342

737.  Tan Kim Seng  A-36953

738.  Tan Sing See  A-26370

739.  Tiu Sing Teck  A-17392

740.  Tee Eng Hua  A-180734

741.  Tan Siong Piak  A-96673

742.  Tiu Chiao Kun  IC-2298E

743.  Tan U Kian  A-31678

744.  Tan Cong Kim  B-204502

745.  Tiu Tai Te  B-42981

746.  Tan Toon Cheng Uy  A-000203

747.  Tiu Tuan Tim  A-116849

748.  Tan Chin Liong  A-18359

749.  Tan Ching Eng  A-102423

750.  Tan Cho Hua  A-55423

751.  Tan Kim  A-247155

752.  Tan Tun Ping  A-225642

753.  Tiu Chian  A-185587

754.  Tiu Chau  A-179960

755.  Tan Bun Siap  A-113302

756.  Tiong Eng Uh  A-10970

757.  Tan So  A-90208

758.  Tan Shim Tiu  C-048135

759.  Te Tiong G On  B-33479

760.  Teh Chuan Suy  A-98218

761.  Tan Chu Kim  A-98219

762.  Tee Lin Chong  A-28210

763.  Tan Hui Chin  A-43072

764.  Tan Yao Yong  A-16927

765.  Teng Ching Piao  A-115990

766.  Tan Ping Lam  B-138160

767.  Teh Kim Pa Lim  A-98191

768.  Tan Siong Kui  A-162140

769.  Ting Kim Yak  C-002331

770.  Tiu Lian Huat  A-45626

771.  Teung Sy Eng  A-27219

772.  Ting Bun Song  A-120902

773.  Tan Cho Siu  A-54167

774.  Teng Ka Du  C-048279

775.  Tan Tiong Hua  C-048112

776.  Tan Hua Seng  C-050249

777.  Tan Chong Chat  A-55125

778.  Tan Cong Siong  A-18420

779.  Ting Bun Tiao  B-126841

780.  Tan Bun Keong  C-048035

781.  Tan Che Pick  B-49604

782.  Ty Gui  A-12132

783.  Tan Chi Keng  A-57687

784.  To Li  A-96698

785.  Ting Bun Cham  C-034359

786.  Tan Hong Suy  A-55165

787.   Tiu Hao Chan   A-20335

788.   Tiu Tong   B-200081

789.   Tan Se Oh   A-66453

790.   Tan Hin Seng   A-19877

791.   Tan Chao   C-002965

792.   Tan Eng Chun   A-17906

793.   Isai Wefu   B-204580

794.   Tan Tek Bo   A-186016

795.   Tan Tian Yu   A-111513

796.   Tiu Le Suy   A-29391

797.   Tan Po   C-002951

798.   To Bon Po   C-034376

799.   Tan Eng Tin   C-007460

800.   Uy Chun Piao   A-38188

801.   Uy Tiao Guan   B-204521

802.   Uy Tian Log   C-033289

803.   Uy Tieng Ka   A-103003

804.   Uy Ping Cha     246620

805.   Uy Hua San   A-171617

806.   Uy Tuan Seng   C-15883

807.   Uy Siu Kon   B-047520

808.   Uy Ho Chun   A-126810

809.   Uy Cho Sho   A-6052

810.   Uy Sun   A-86774

811.   Uy Choon Sing   A-156198

812.   Uy Cheng Kian   C-14439

813.   Wong Yong   A-48299

814.   Wu Chin Seng   C-100060

815.   Wong Wang Pong   A-053211

816.   Wy Cheng Tue   A-14532

817.   William Tan   A-227334

818.   Wong Bobby   B-009813

819.   Yao E Chu   A-144042

820.   Yu Lip Tih   A-34997

821.   Yao Ka Hu   A-115763

822.   Yu Lin Teh Tan   A-048261

823.   Yu Siak Tiong   C-36629

824.   Yu Lian Piong   A-31432

825.   Yao E Thau   A-103001

826.   Yu Cho Hio   A-218721

827.   Yu Pan Sia   A-156256

828.   Yao Tiak Bin   A-144046

829.   Yu Ning   A-34267

830.   Yang Kong Te   A-46953

831.   Yao E Chiu   A-87701

832.   Yu Beng   A-185588

833.   Yu Chuan Lai   A-61317

834.   Yeow Cho Sut   A-49403

835.   Yim Tan Tian or
	Tan Tiam Yim   A-55826

836.   Yu Hi Chat   A-21381

837.   Yu Hian Tu   C-037561

838.   Yu Huy Eng   A-23835

839.   Yao Tiao Tiu   A-220759

840.   Yaw Tong Tiu   A-10174

841.   Yao Ka Sang   A-14945

842.   Yu Liong Ho   A-69556

843.   Yu Din Siu   A-220720

844.   Yup Tiong Kim   A-55176

845.   Yu Suy Chuan   A-31437

846.   Yu Bon Ong   C-047356

847.   Yu Hwa Ping   C-048278

848.   Yap Ting Hua   A-73743

849.   Tan Hsiong Tsai   A-227500

850.   Yam Chen     247389

851.   Yu Lip Le   A-34998

852.   Yu Sieu Soy   A-37426

853.   Yap Ching To   B-126888

854.   Yu King Hian   A-90376

855.   Yu Un Chiu   A-193535

856.   Chan Ka Un   C-001175

857.   Chua Gim   A-36323

858.   Chua Ki   C-042727

859.   Chua Kuan   A-156627

860.   Co Cho   A-96920

861.   Co Kieng Yan   A-113355

862.   Cua Tian Un   A-19382

863.   Go Lim   A-053281

864.   Jose Kin Ko   A-225333

865.   Go Tian   A-186910

866.   Kua Ang Go   A-30839

867.   Ong Hun Chip   A-213882

868.   See Guim Muy   A-36108

869.   So I Ko   C-001295

870.   Tan It Ten   A-247474

871.   Ang Chin An   A-104335

872.   Ang Tai Chin   A-259179

873.   Ang Tian   C-44901

874.   Ang Yok Kwan   C-042761

875.   Ang Go Kho   A-011437

876.   Alexander Liu Yun Te   C-233504

877.   Ang Chin Hok   A-005392

878.   Ben Lou Lim   A-209429

879.   Chan Sun   A-73086

880.   Chan Hua Lam   C-41402

881.   Cheng Chuo   A-024716

882.   Chan Keng Leong   C-41491

883.   Chan Kim Chong   C-036683

884.   Chan Teng Yock   A-042720

885.   Chiu Cheng Beng   A-156696

886.   Chiu Kian Bin   C-105228

887.   Chua King Lo   A-045490

888.   Chua Se Ty   A-105428

889.   Chua Sio Te   C-053919

890.   Chua Sui Lin   C-002002

891.   Co Keng Hua   A-43848

892.   Cua E Bio   A-110563

893.   Chua E Hiong   A-16785

894.   Co Ping Ming   A-50258

895.   Chua Se Kuan   A-142143

896.   Chu Ming Shut   B-73469

897.   Chu Tian Teng   A-231892

898.   Chua Pi   A-142145

899.   Chua Chiong Que   A-142144

900.   Chen Yung Wei     246752

901.   Co Chee Ti   A-74067

902.   Chua Chen   C-22151

903.   Co Tiak Tiam   C-005563

904.   Cu Tiak Sim   C-005564

905.   Ching Suy Chiat   A-015733

906.   Chua Tang   C-10818

907.   Chua Hang   A-049113

908.   Chua Bun Chian   A-4992

909.   Chua Lui Eng   C-30680

910.   Chow Eng Seng   A-010197

911.   Dy Seng Pin   C-213593

912.   Fe Ung Gi Tsen   C-028586

913.   Go Bun Kiat   C-011280

914.   Go Hoc Seng   A-038566

915.   Go Sin Buan   C-119834

916.   Go Tian Chai   C-057433

917.   Go Kim Say   B-048289

918.   Gaw Sin Sit   A-192471

919.   Go Kim Hong   B-205130

920.   Go Siu Chit   A-69845

921.   George Saw   A-201855

922.   Hick Ching Han   A-29989

923.   Ho Hui Kim   B-157575

924.   Khu Chiong   C-042076

925.   Jesus Co Lao   C-002026

926.   Kong Wei Ling   A-91055

927.   Liao Kian Hua     237303

928.   Lau Kue Poo   A-101135

929.   Lim Pun Kong   C-103521

930.   Luy Wing Ng   A-011210

931.   Lim Gregorio   C-107679

932.   Lim Bun Shi   C-004662

933.   LIm Kan Chu   C-045410

934.   Lim Kian Hin   C-008002

935.   Lim Chuy   C-028201

936.   Lo Ying Tho   C-028526

937.   Lu Bon Kim   A-10697

938.   Lao Pue Kon   C-028396

939.   Lee Bon Chu   C-019650

940.   Liao Chi Peng   B-168629

941.   Lim Kim Kuan   A-87568

942.   Lao Y Him   C-017808

943.   Lim Son Hue   C-003826

944.   Lim Kian Su & Peter   C-032002

945.   Lee Leong King   C-048273

946.   Lee Ka Chit   A-102285

947.   Lim Eng Tong   C-048282

948.   Lim Se Bio   A-73385

949.   Lim Eng Chee   C-048281

950.   Ngo Chin Bon   A-61406

951.   Ng Giok   C-027248

952.   Ngaa Ka Kee   C-002008

953.   Ng Bun Cho   A-113163

954.   Ong Su Tiak   A-85227

955.   Ong Gwe   A-54323

956.   Ong He Kiam   C-048259

957.   Ong Keng Liong   C-011370

958.   Ong Tin Sip   C-04359

959.   Po Tinong   A-104409

960.   Sy Tian Hua   A-15340

961.   So Ang Kian Hua   A-41711

962.   See Lim Kuan   A-269614

963.   See Beng Chin   B-24720

964.   Sy Hok Un   C-019850

965.   Sy Hok Tiong   A-96148

966.   Sy Chin Kee   A-143190

967.   Sy U Chong   B-31681

968.   See Co Chiu   B-129933

969.   See Te   B-210753

970.   Si Keng San   A-30738

971.   See Tian Siong   A-209897

972.   See Yong Hue   B-150460

973.   Su Wan Liu   A-15882

974.   Sy Siok Bi   C-409105

975.   Su Ang Kian Young   A-132245

976.   Ting Chi Sing   C-029331

977.   Tan Li Pok   C-023271

978.   Tan Koc We   A-15234

979.   To Ngo Pio & Pio   A-161847

980.   Tan Po Giok   C-040838

981.   Te Tiong Yong   A-151787

982.   Tiu Ching Kang   A-4483

983.   Toh Lim Co   C-002027

984.   Tseng Yung Sung   C-004133

985.   Tan Huy   A-104566

986.   Tan Kun Hia   C-019980

987.   Tan Lee Eng   C-026284

988.   Tiu Tian See   A-185995

989.   Tiu Liong Hock   C-028499

990.   Tan Peng Hong   A-143297

991.   Tan Ka Ting   A-205654

992.   Tan Chua     225345

993.   Tan Vicente   A-28472

994.   Tan Ping   A-200903

995.   Tee Chiao Ngo   A-46891

996.   Tan Kun Teck   C-021866

997.   Tan Se Suan   A-74728

998.   Tan Tian Chay   A-95606

999.   Tan Ki Lin   A-185785

1000.   Tan Hong   A-157282

1001.   Tan Siao Peng   A-042602

1002.   Tan Kian Than   A-42101

1003.   Uy An Sit   C-06107

1004.   Uy He Young   A-23725

1005.   Uy Hian   C-005501

1006.   Wan Jose   C-019757

1007.   Wy Hok San   C-017025

1008.   Yu Hag Ching     024933

1009.   Yu Kiam Lam   C-024927

1010.   Yu Kiao   A-103861

1011.   Ang Siu Ying   A-90408

1012.   Ang Ley Hun   A-35658

1013.   Ang Hong   A-180454

1014.   Ang Siu Kim   A-54910

1015.   Ang Chay   A-18317

1016.   Ang Poe Haw   C-037766

1017.   Ang Siok Ching   C-682742

1018.   Ang Kun   A-65046

1019.   Au Fei Go   A-505855

1020.   Ang Tue   A-162574

1021.   Aurora Villamin Sy
	& Chiu Wan Hong   A-34504

1022.   Ang Gian   A-35860

1023.   Ang Siong   A-113541

1024.   Ang Lion   A-36525

1025.   Ang Ho   A-113468

1026.   Betty Hwang   A-57962

1027.   Chua Siok Chue   A-19326

1028.   Chan Chay Kim Dee   A-35558

1029.   Co Bian Chu   A-96973

1030.   Chen Oh Tee   A-14257

1031.   Chiok Lee Siu Hong   A-15256

1032.   Cheng Leng Tee   A-56586

1033.   Chua Pi Giok   A-36086

1034.   Chua Piak Eng   A-18483

1035.   Co Kim Ha   A-15825

1036.   Chu Sun Ly   A-50407

1037.   Chia Kong Liong   A-227735

1038.   Chan Kwei Yuk   A-69102

1039.   Chua Tek Ha   B-52432

1040.   Chua Se Guioc   A-29990

1041.   Chen Pong Yen   A-235020

1042.   Clara Ku   A-231148

1043.   Ching Siu Hua   A-46031

1044.   Cua Ay   A-30969

1045.   Chua Pec Eng   A-249920

1046.   Co Chun   A-956141

1047.   Chan Sin Kim   A-171757

1048.   Cu Uan Lian   A-215665

1049.   Chu Shia Woo Chen   A-152041

1050.   Chan Huy Keng   A-33554

1051.   Co Guiok Chit   A-18197

1052.   Chua Pak Ha   A-45812

1053.   Chan Lai Gin   A-190725

1054.   Cheung Sau Wah   A-249967

1055.   Chua Piak Tee   A-65010

1056.   Chua Kim   A-90488

1057.   Co Mi   A-15419

1058.   Co Lim Ty   A-185205

1059.   Co Po Tee   A-14946

1060.   Co Hiu Guat   A-65047

1061.   Chan Siao Kim   B-66476

1062.   Chan Kua   A-29752

1063.   Chua Lui Eng   A-30680

1064.   Chua Ym   A-39065

1065.   Co Siu Tin   A-177998

1066.   Ching Cheng Kok   A-249900

1067.   Co So Se   A-16176

1068.   Cheng Tuy   A-115538

1069.   Chua Ling Hua   A-15335

1070.   Chan See Eng   A-21409

1071.   Co Eng   A-171457

1072.   Chiu Siok Hua   A-28893

1073.   Chua Pec Ha   A-60685

1074.   Co Kim Ty   C-002790

1075.   Co Juanita   A-23208

1076.   Co Bee Ching   C-040863

1077.   Chua Suy E.   A-36457

1078.   Chan Yan Ti   C-002103

1079.   Chiu Siok Ming   C-048256

1080.   Chang Ye Tong   A-30623

1081.   Chiap Tang Tan     246546

1082.   Cheng Yam   C-044074

1083.   Co Siok Gui   A-120017

1084.   Chua Bee Guat   A-220206

1085.   Chua Kim Tieng   A-91813

1086.   Chen Nee Hwang
	Chai Yun   A-200013

1087.   Chua Han Hua   A-247077

1088.   Co Huy Tin   C-012495

1089.   Chan Dy Le Kuan   A-117338

1090.  Chua Lay Chun   A-23341

1091.  Co Piak Ngo   A-185922

1092.  Chua Sing   A-177453

1093.  Dy Siok Hian   A-68855

1094.  Dy Kim Kee   A-20171

1095.  Dy Siok Ling   A-177796

1096.  Dua Lua Deng   A-116813

1097.  Dy Siu Bin   A-162920

1098.  Dy Un Hua   A-97811

1099.  Eng Be Bi   A-46449

1100.  Eh I Eng   A-239462

1101.  Fung Fon Yue   A-22948

1102.  Go Sioc Ching   A-96987

1103.  Go Chi   A-49072

1104.  Go Siok Hue   A-11497

1105.  Go Sioc Ling   C-048130

1106.  Go Giok Hui   A-35315

1107.  Go Sioc Ting   A-91035

1108.   Go Yeu   A-162981

1109.   Go Piak   D-56773

1110.   Go Sui Ti   A-91196

1111.   Go Ning Tan   A-151328

1112.   Go Lian   A-18540

1113.   Go Siu Cho   A-151859

1114.   Go Giok Ha   B-224144

1115.   Go Chu   A-151718

1116.   Go Huy Keng   A-62865

1117.   Go Cham   A-14609

1118.   Go Siu   A-6319

1119.   Go Chu   A-185203

1120.   Go Sio Eng   A-184880

1121.   Go Ching Ty   A-249467

1122.   Hua Siok Eng   A-95598

1123.   Hoo Wei Lan   A-35505

1124.   Hung Chan Lee Tze   A-60965

1125.   Helen Wong   A-87837

1126.   Juana Ngo   A-66105

1127.   Jenny Chang Chen   A-223667

1128.   Ko Suat Hun   A-12069

1129.   Kaw Peck Ha   A-87221

1130.   Khu Siok Go   A-18593

1131.   Kong Tao Gue   A-20448

1132.   Ko Siu Kiak   A-20092

1133.   Kuo Suo Shing   A-61756

1134.   Ke Tuy   A-162983

1135.   Kee Jue   A-162879

1136.   Kee Hui Eng   C-017540

1137.   Keh Le Lieng   A-87038

1138.   Chiu Lu Eng   B-204552

1139.   Cheng Eng   A-40061

1140.   Kao Kian   A-60146

1141.   Ko Pian   C-02879

1142.   Kan Land   C-045611

1143.   Keng Leng Chiao   A-101035

1144.   Lim Siok King   A-171211

1145.   Lui Shi   A-65127

1146.   Le Le Chuan   A-191582

1147.   Lim Siok Kiem   A-21301

1148.   Leung Kit Wan   A-17936

1149.   Lao Siok Kiao   A-46688

1150.   Lao Wei Kun   B-40351

1151.   Leong Sway Kam   A-17996

1152.   Lee Siu Cheng   C-017552

1153.   Lao Huat   A-10335

1154.   Lim Siu Eng   A-249912

1155.   Lim Miao Ching   C-037233

1156.   Lu Soc Lian   A-96130

1157.   Lee Le Ha   A-180769

1158.   Lang Hun Gon   A-95812

1159.   Lim Sio Hua   A-193417

1160.   Lim Ching   A-29753

1161.   Lim Lay Uh   A-37583

1162.   Lou Chong Toung   A-151130

1163.   Lim Siok Bin   A-60423

1164.   Lam Yin   A-257999

1165.   Lim Pang   A-249910

1166.   Lim Hsieh Ken   A-93938

1167.   Lim Giok   A-45601

1168.   Lee Ah Ha   A-17908

1169.   Lim Siok Cheng   A-31951

1170.   Lam Shi   A-180991

1171.   Lim Un Kiok   A-46786

1172.   Lim Chu Tanicho   A-90294

1173.   Lim Ching   A-113257

1174.   Liang Shi   A-16340

1175.   Lim Liong   A-167862

1176.   Lim U Te   A-18070

1177.   Lim Ce   A-121241

1178.   Lee Kim Hua   A-242903

1179.   Lu Chiao   A-38749

1180.   Lee Siok Hu   A-198586

1181.   Lue Kuy Muy   A-242975

1182.   Maria Lee   A-156043

1183.   Mar Shi   A-113152

1184.   Ng Chay   A-24232

1185.   Ngo Dian Tee   A-115910

1186.   Ng Suat Ty   A-182710

1187.   Ngo Bee Tin   A-73473

1188.   Ng Chi Beng   A-14984

1189.   Ng Kun Ty   A-179628

1190.   Ng Siok Go   A-49564

1191.   Ng Yee So Tam or
	Yee So Tam Ng   A-5604

1192.  Ng Kung   A-27879

1193.   Ong Ley Keng   A-11887

1194.   Ong Chiao   A-45755

1195.   Ong Yuan Ti   A-182617

1196.  Ong Suy Tin   A-190578

1197.  Ong Siok Tuan   A-171944

1198.  Ong Siu Chuan   A-115939

1199.  Ong Siu Ting   A-172002

1200.  Ong Nee @
	Co Siu Tan   A-116452

1201.  Onk Giok   A-113569

1202.  Ong Siu King   B-87769

1203.  Ong Siu Eng   A-91583

1204.  Ong Ka Jun   A-60622

1205.  Ong Pheng   A-28282

1206.  Ong Chue   A-113590

1207.  Ong Ocay   A-17550

1208.  Ong Siu Dee   A-10400

1209.  Ong Chin Lo   B-136526

1210.  Ong Ching Pit   A-18201

1211.  Ong Fue   A-185619

1212.  Ong Guat   A-179341

1213.  Ong Ha   A-31680

1214.  Ong Po   A-65621

1215.  Ong Suat Cheong   C-007622

1216.  Ong Siok Teng   A-242901

1217.  Ong Bee Tee   A-182475

1218.  Pa Pik Har   A-242967

1219.  Que Kim Chiong   A-205045

1220.  Que Siu Eng   B-219208

1221.  Que Huy Ben   A-137680

1222.  Que Wendo   A-242919

1223.  Sy Un Tee   A-267070

1224.  Sit Yen Man   A-39693

1225.  Si An Lok   A-255954

1226.  Si Giok   A-46801

1227.  Sy Tuan   A-227874

1228.  Sia Lan   A-171760

1229.  Sy A Lee Chu   A-93165

1230.  Sy Betty   A-162759

1231.  Si Lee Tin   B-87557

1232.  Sy Suat King   A-402431

1233.  So Cho Yook   A-25240

1234.  So Ye   A-20749

1235.  Si Lee   B-013129

1236.  Sze's Ther   A-257917

1237.  Sy Kim Lieng   A-37681

1238.  Sy Le Min   A-37318

1239.  Sy Yiok Hian   A-91419

1240.  Sy Fofy   A-186241

1241.  Siy Sui Eng   A-16937

1242.  Sio Siu Suan   A-20331

1243.  Sy Tua Ting   A-113225

1244.  Sia Kim Liok   A-173298

1245.  Sy Yuk Peck   A-63110

1246.  Sy Yan   A-220787

1247.  So We Hong   A-96704

1248.  Sy Zee Hua   A-246658

1249.  Sy Tiok Tin   A-14842

1250.  Sy Hong   A-11560

1251.  Sia Hua Beng   A-168814

1252.  Shao Hui Cheng   A-18746

1253.  Sio Ek   A-204010

1254.  Ting Yang Tee   A-25850

1255.  Tee Siu Giok   A-17367

1256.  To Giok Te   A-162949

1257.  Tan Po Eng Uy   A-31134

1258.  Tan Peak Hun   A-45603

1259.  Tan Cheng   C-048129

1260.  Tan Suat Ha     247400

1261.  Tan She   A-102401

1262.  Tiu Kim Kee   A-191337

1263.  Tan Tiu   A-17397

1264.  Tiu Co Siu Lun   A-14988

1265.  Tan Chie   A-185724

1266.  Tian Kee   A-34742

1267.  Tan Bee Jean   A-214647

1268.  Tio Ping Pin @
	Ping Ping Tio   A-187101

1269.  Tan O Liong   A-96354

1270.  To Liana   A-61059

1271.  Tan Muy   C-012546

1272.  Tan Poe   A-34189

1273.  Teo Choo   A-55174

1274.  Tan Siu King   A-017537

1275.  Tan Tek Hui   A-38153

1276.  Te Biso Eng   A-45832

1277.  Tiu Pew   A-54388

1278.  Tan Siok Po   A-11094

1279.  Tee Siu Hun   A-135091

1280.  Ty Piak Ling   A-96826

1281.  Tan Khum   A-65295

1282.  Tan Chiu Kin   A-24485

1283.  Tan Cheng Hun   A-94324

1284.  Tan Siu Lien   C-044056

1285.  Tiu Lee Huay   C-008947

1286.  Tio Sio Giok   A-153865

1287.  Tiu Suat Cheng   A-175200

1288.  Teng Ka Se   A-91592

1289.  Tiu Sy Eng   A-237767

1290.  Tan Him   B-126889

1291.  Tan Chay Duan   A-236505

1292.  Tan Siu Wat   A-18474

1293.  Tan Chui Go   A-45645

1294.  Tom In Hing   A-680840

1295.  Ting Siok Eng   A-28618

1296.  Tan So Lian   A-29864

1297.  Tee Kee  A-117339

1298.  Tiu Suan  A-95790

1299.  Tan Sio Be  A-225042

1300.  Uy Bee Hua  A-179942

1301.  Uy Bee Chu  A-14221

1302.  Uy Luy  A-198853

1303.  Uy Piou Tee  C-045404

1304.  Uy Ni  C-030351

1305.  Uy Lu Peck  A-18722

1306.  Uy Sio Tim  A-20159

1307.  Uy Guat Hao  A-117310

1308.  Uy Chuan Ty  A-156942

1309.  Vera Tao Ning Hsu  A-160525

1310.  Wong Catherine  A-185204

1311.  Rita Wang  A-66008

1312.  Wai Kong Chiok  A-15239

1313.  Wong Lai Kien  A-90932

1314.  Wong Shi  A-18127

1315.  Wong Wing Sau  A-257955

1316.  Wong Po Yu  A-27496

1317.  Wang Pek Lian  A-52630

1318.  Yu Suat Cheng  A-29925

1319.  Yee Siu Shi  A-101154

1320.  Yu Bee Bee  A-184217

1321.  Yap Tsu  A-11571

1322.  Yip Rachel  A-55396

1323.  Yu Be Eng  A-47420

1324.  Yu Pue Ha  A-20333

1325.  Yu Kim Kuan  A-135020

1326.  Yao Kim Kee  A-253768

1327.  Yu Chi Eng  A-29926

1328.  Yu Siu Eng  A-184193

1329.  Yee Yok Ling  B-60260

1330.  Yu Wa  A-179632

1331.  Yu Siu Kim  A-91588

1332.  Yap Siu Lum  A-57764

1333.  Yu Siok Bee  C-048276

1334.  Yu Giok Chian  A-102478

1335.  Yu Chiam  A-96699

1336.  Yee Wah Wai  A-28681

1337.  Yu Sioc Kim  A-171921

1338.  Yan Shee  A-36235

1339.  Ang Siok Bee    41710

1340.  Salud Chua  C-008664

1341.  Co Hong  C-019672

1342.  Chua Tang Eng  A-142363

1343.  Chua Bon Se  A-15339

1344.  Chio Ng Lina  A-161860

1345.  Chin Jan Kui  A-162732

1346.  Dy Tian    166232

1347.  Dy Suan  A-209896

1348.  Gan Guioc Cho  A-174625

1349.  Go Bee Le  B-71136

1350.  Kua San Te  A-41382

1351.  Kho Yu  A-86262

1352.  Kwok To Siu Hong  A-117082

1353.  Lim Tiu  B-191255

1354.  Leong May Chong  C-017276

1355.  Lee Mee Sam    92270

1356.  Low Yak  A-20555

1357.  Luy Pue Tin  A-02330

1358.  Ong Le Hong  A-73474

1359.  Ong Juana  A-72068

1360.  Ong Siok Kim  C-179331

1361.  O De  A-008611

1362.  Siseo Go  A-143984

1363.  See Cho  C-142172

1364.  Sy Hun  A-142172

1365.  Sia Chung Yu  A-005562

1366.  Sy Tian Tin  C-70982

1367.  Sy Yan Yan  A-70953

1368.  Sy Wan Eng  C-242947

1369.  Tan Bam  C-045533

1370.  Tan Sio Kiem  A-37388

1371.  Tan Siok Ha  C-003296

1372.  Tan Kheng  A-60734

1373.  Tiu Vicenta  C-010457

1374.  To Raymunda  C-017703

1375.  Tan Po Giok  A-205475

1376.  Tom Shew Lin  A-82318

1377.  Uy Heo Co  A-10764

1378.  Uy Pek Gim  C-040246

1379.  Yu Pue King  C-006069

1380.  Yu Siock Sing  A-113947

1381.  Yao Juat  C-003295

1382.  Ang Bao    20666

1383.  Ang Beng Seng  A-151022

1384.  Ang Seng Al    162951

1385.  Ang Tian  A-10986

1386.  Ang Yek Chong  C-003724

1387.  Ang Ong toon
	Ham or James
	Ong Tuan Hong  A-96214

1388.  Ang Soc Uy  A-198739

1389.  Ang Ngo Pua  A-65792

1390.  Ang Bong Ga"  A-65483

1391.  Ang Guan Liong  A-31854

1392.  Ang Ching Kok  A-268495

1393.  Ang Kian Tiong  C-002013

1394.  Ang Goan Kee &
	Johnny Ang  C-044316

1395.  Ang Ching Hui  A-57972

1396.  Co Too Yu @ Yu
	Teong Lan  C-032619

1397.  Chan Tiong Chin  A-156955

1398.  Chan Kho See  A-116718

1399.  Chan Ah Giam  A-95809

1400.  Chua Tiong Gui  C-002529

1401.  Chua Hun Liong  A-18451

1402.  Chua See Tian  A-60741

1403.  Chua Tiong An  A-36508

1404.  Chua Yao Chong  A-49332

1405.  Chua Hao Kay  A-96788

1406.  Co Chin  C-001025

1407.  Co Chi Juan  A-29014

1408.  Co Gim  A-113458

1409.  Co Se Tin  A-20665

1410.  Co Nong  A-113570

1411.  Co Hui    27554

1412.  Chua Tian Si  A-94751

1413.  Ching Liong Chi  A-100000

1414.  Cua Chion  C-017409

1415.  Chua Chun Bok  A-96972

1416.  Chua Tian Shu  A-54464

1417.  Chua Ye  A-210166

1418.  Chua Eng Min  C-001212

1419.  Ching Bing Yee  A-162706

1420.  Ching Ge  A-156378

1421.  Chua Ta-a  A-103040

1422.  Chua Tong Hua  A-31967

1423.  Chan Bon Eng  A-200976

1424.  Ching Suy Dat  A-54434

1425.  Co Cha  A-113466

1426.  Ching Suy Shong  A-162717

1427.  Cua Lay Chin  C-007860

1428.  Cheng Eng Lu  A-002691

1429.  Chua Tian Sih  A-55830

1430.  Chua Kim Ey  A-90109

1431.  Chua Yu See  A-91616

1432.  Chua Chong or
	Chong Chua  A-22342

1433.  Chan Ha Kiao  A-198802

1434.  Chua Len Yi  A-15350

1435.  Ching Chi Choong  C-017361

1436.  Chin Lin  A-186996

1437.  Co Tee  A-95289

1438.  Co Shi Su  C-053822

1439.  Co Tiam  A-162402

1440.  Chua San  A-191508

1441.  Chua King Siong  A-352402

1442.  Chua Yian Wat  A-42666

1443.  Chua Bun Se  A-259691

1444.  Chua Ho  A-193896

1445.  Chua Eng Chong  A-90188

1446.  Chua Han Eng    101904

1447.  Chua Che Chang  A-220128

1448.  Dy Cho King  A-67302

1449.  Dy Eng Lok  A-18167

1450.  Dy Cun Hui  A-267106

1451.  Dy Tick Go  A-20481

1452.  Dy Chin Tong  A-185841

1453.  Dy Chin Hieng  A-115574

1454.  Go Giok  A-65865

1455.  Go An Kue  A-18268

1456.  Go Kay Liong  A-19320

1457.  Go Suy Eng  A-180576

1458.  Gan See  A-223071

1459.  Gan Tiu Tow  A-190791

1460.  Go Chi Se  A-151929

1461.  Go Kim Pat  A-68492

1462.  Go Kim Sim  A-10523

1463.  Go Se Tay  A-91383

1464.  Go Lim  A-10283

1465.  Go Kin Kun  A-68493

1466.  Gan Chiong Keng  A-102509

1467.  Ko Kim Ben  A-155619

1468.  Go Sin Sam  A-204006

1469.  Gan Eng Hua    247261

1470.  Gan Og  A-46062

1471.  Go See  C-006539

1472.  Go Kia  A-164931

1473.  Ho Tiao  A-36602

1474.  Kah Hing Ku  A-1986

1475.  Kim See  A-171449

1476.  Kim Sing  A-90479

1477.  Ko Yu Koo  A-39051

1478.  Kaw Bing Gue  A-90484

1479.  Lau Ha  A-103084

1480.  Lee Chun Fong    214262

1481.  Lee Siok Suy  A-182446

1482.  Lim Ching Hai  A-37520

1483.  Lim Chay  A-56765

1484.  Lim Hoa  A-26520

1485.  Lee Tee Tiong  A-66246

1486.  Lim Sim  A-152522

1487.  Lim Ka Chiok  A-57453

1488.  Lam Lui Mariano or
	Mariano Lui Lam  A-112271

1489.  Lim Tay Hian  A-113567

1490.  Luh Lo  A-115013

1491.  Lim Chua Pao  A-151931

1492.  Lim Beng Am  A-39243

1493.  Lim Tuan Su  A-90219

1494.  Lim Yu Hoy  A-102173

1495.  Lim Liang Piac  A-151910

1496.  Lim Siong  C-037373

1497.  Lim Pue Siong     98176

1498.  Lee Siong  A-94603

1499.  Lee Kiong Chin  A-19978

1500.  Lee Tong Siong  A-116736

1501.  Ng Kiat Hua  A-218708

1502.  Ng Peing  A-213431

1503.  Ngo Khing Uh  A-17352

1504.  Ng Gun Skee  A-61051

1505.  Ng Eng Hua  A-171551

1506.  Ngo Suan San  A-43713

1507.  Ng Tiak  A-35153

1508.  Ng Te  A-208585

1509.  Ngo Pok  A-102643

1510.  Ngo Tiong Kian  A-91701

1511.  Ong Kon  A-46299

1512.  Ong Siu Ki  A-12016

1513.  Ong Un Su  A-000511

1514.  Ong Yam  A-10424

1515.  Ong Eng Ting  A-69062

1516.  Ong Pan  A-12972

1517.  Ong Chong  A-91023

1518.  Ong Eng Chong  A-69061

1519.  Ong Yok  A-19232

1520.  Ong He Yian  C-022849

1521.  Ong Hio Un  A-35111

1522.  Ong Kim Biao  A-45951

1523.  Ong Bu Teng  A-35866

1524.  Ong Kok  A-12364

1525.  Ong Ho  A-113086

1526.  Ong Eng Yee  C-048287

1527.  O Khee Hun  A-190654

1528.  Ong Kok     29528

1529.  Ong Hut  A-31832

1530.  Ong Bun Tiong  A-10331

1531.  Hui Shi Ong  A-34843

1532.  Pedro Yu  A-186536

1533.  Phi Kim Chian  A-90298

1534.  Que Bon  A-46975

1535.  Phi Nun Seng  A-3959

1536.  Phi Cheng Hong  A-96241

1537.  Que Kim Soo  A-239538

1538.  See Son Chiu  A-66474

1539.  Sia Kim Pian  A-35827

1540.  Sia Sen  A-31815

1541.  Sim Pent  A-10357

1542.  So Bon Dee  A-246577

1543.  Sy Chiao Pio  A-15303

1544.  Sy Leng Yok  A-45515

1545.  Sy Bun Wan @
	Sy Tomas  A-179837

1546.  Sy Ting A-32525

1547.  Sy Sing Chun  A-93007

1548.  Sy Ting  A-33573

1549.  Sy Tiong @
	Tan Eng So  A-257914

1550.  So Ping Tiong  A-93550

1551.  See Chong Pee  C-048277

1552.  Sy Kiong Gee  A-40011

1553.  Sy Tan Se  A-162765

1554.  Sy Kang  A-151739

1555.  Sia Yan Lian  A-55461

1556.  Sia Song Chung  A-173870

1557.  Sia Chong Chan  A-98180

1558.  Sy Bon Tong  A-60284

1559.  Sia Ben  A-30468

1560.  Sy Cho Seng  A-113445

1561.  Sy Hia Tan  C-007851

1562.  Sy Hu  A-54862

1563.  Sy Kao Diu  A-117738

1564.  Sy Kim Kac  A-60439

1565.  Siao Kay    36670

1566.  Sia Seng Tong  C-007481

1567.  Sy Suan  A-20863

1568.  Tan Bon Chay  A-10190

1569.  Tan Cheng  A-45144

1570.  Tan Cho Kiat  A-32867

1571.  Tan Huy Keng  A-17920

1572.  Tan Huy King  A-183532

1573.  Tan Se Huat  A-90489

1574.  Tan Tiong Pao  A-113551

1575.  Tan Tek Chin  A-36755

1576.  Te Kim Say  A-90203

1577.  Ting Bun Cho  A-115363

1578.  Tan Pue Kiam  A-257914

1579.  Tiu Hun Uh  A-151526

1580.  Tee Pio Liong  A-184294

1581.  Tan Pue  A-61457

1582.  Tan Sy Koc  A-2396

1583.  Ty Go Pion  A-28712

1584.  Tan Seng  C-000586

1585.  Tiu Ching Kang Lim  A-151445

1586.  Tan Chuan Seng  A-90490

1587.  Ti Chin U  A-57500

1588.  Tan Kian Hua    102449

1589.  Tiu Kim Puat  A-193610

1590.  Tan Tiak Bo  A-47461

1591.  Tan Eng Huay  A-57494

1592.  Te Kong Eng  A-102544

1593.  Tan Kian Teong  A-104050

1594.  Thai Hoc Guan  A-047978

1595.  Tan Cai Tong  A-101928

1596.  Toh Liong He  A-65548

1597.  Tan Gan  C-047959

1598.  Tiu Siong Cheng  A-27653

1599.  Tan Kong Kay  A-46155

1600.  Tan Hon  A-60320

1601.  Tan Bun Te  C-037134

1602.  Tiu Tuan Kiam  A-116850

1603.  Tan Lim  C-036868

1604.  Tan Seng  A-60319

1605.  Tio Chay Pao    5792

1606.  Tan Hay  A-42760

1607.  Uy Bing Huy  A-210043

1608.  Uy Koh Kiao  A-69082

1609.  Uy Chi Chuan  A-17382

1610.  Uy Hoc Bin  A-30168

1611.  Uy Chiu Eng  C-002677

1612.  Uy Kiam Guan  A-190935

1613.  Wong Pack Wah  B-018271

1614.  Wong Tiong Bun  A-15471

1615.  Yu Tiong Ching  A-25508

1616.  Yao Huan    1215

1617.  Yu Yiam  A-143072

1618.  Yao Pi  A-156330

1619.  Yu Eng Lian  A-28339

1620.  Yu Shi Lay  A-190601

1621.  Yu Go Te  A-162716

1622.  Yu Hong Hong  A-171813

1623.  Young King Hian  A-113157

1624.  Yao Yek Chi  C-001241

1625.  Yao Yong  A-16637

1626.  Yap Yuk Chan  A-96514

1627.  Yao King Kang  A-135025

1628.  Ang Tiam Tieng  A-46055

1629.  And Chiu Teng  A-23490

1630.  Chan Huan Chay  B-70104

1631.  Co Chay Seng  A-154479

1632.  Co Kee  B-70121

1633.  Chua Si Sia  A-135013

1634.  Chua Sing Chu  A-43305

1635.  Co Pian  C-040856

1636.  Chan Leong Hui  A-143511

1637.  Chua Hun  A-114475

1638.  Chua Ye Chou  A-223945

1639.  Chi Ham @
	Yam E Ham  C-048290

1640.  Chua Ping  C-010699

1641.  Coo Tian Kiw  A-81012

1642.  Chin Woo Sang  A-232978

1643.  Chua Chun Le  A-102157

1644.  Ching Bon Luan  A-25315

1645.  Chen Eng Hok  C-014274

1646.  Chiu Ching Lin  A-161910

1647.  Coh Eng  A-87421

1648.  Dy Hue Go  C-008625

1649.  Go Siu Gui  A-91244

1650.  Go So  C-008540

1651.  Go Kim Pio  B-197951

1652.  Gan Lian Seng  C-012164

1653.  Go Chi Gue  A-207790

1654.  Go Tat  A-103959

1655.  Go Chi Ping  A-207420

1656.  Chu Cho  C-011562

1657.  Kung Kiam Hon  A-75718

1658.  Kuan Sun Guan  C-006234

1659.  Lio Eng Euan  A-173450

1660.  Lao Kui Lam  A-36358

1661.  Lee Sun Huay  C-019757

1662.  Lim Yek Chay @
	Beng Teck  C-004557

1663.  Lua Eg Tiog  C-040824

1664.  Li Kong Ho  A-65549

1665.  Lim Cheong Eng  A-84557

1666.  Lim Kee Cheong  A-84558

1667.  Lim Yao Jiap   238990

1668.  Lu Chin Gee  A-82028

1669.  Ng Sioc Liong  C-028279

1670.  Ong Koon  A-37417

1671.  Ong Chiao Bun  C-004484

1672.  Ong Kang Han  A-78532

1673.  Pua Yong Tiat  C-048899

1674.  Que Tuan Kim  A-224038

1675.  Sy Gue Go  C-024610

1676.  Sia Giap Hun  C-28220

1677.  Sy Si  C-013032

1678.  Siu Heng  A-162535

1679.  See Ling Suan  A-220844

1680.  Sy Kian Hua    180733

1681.  Seng Kan Suy  C-042882

1682.  Tan Kok Chua  C-044376

1683.  Tan Bon Bing  A-154499

1684.  Tan Cho Chic  A-12236

1685.  Tan Tiong Chua    249923

1686.  Tiu Ban  A-35545

1687.  Tan Kian Bun  C-006356

1688.  Tee Hong Pang  C-041943

1689.  Teung Sen  C-002403

1690.  Ting Piao  A-57619

1691.  Tan Kim Bung    045371

1692.  Tan Chong Tiak  C-003725

1693.  Tan He Biat  C-045484

1694.  Tau Kong Heng  A-70955

1695.  Tan Chong Kon  C-003806

1696.  Tan Chin Thoan    043566

1697.  Uy Eng Yiap @
	Ricardo Estrella  A-162643

1698.  Uy Chiok Kee  C-012968

1699.  Uy Kee Puan  A-65936

1700.  Uy Bon  A-178035

1701.  Tay Liong Goan  A-103244

1702.  Yu He Chu  A-212587

1703.  Yu Chin Lee  B-000562

1704.  Yao To  A-42572

1705.  Yu Bon Ping  A-49709

1706.  Ye Lin Khiam  A-215146

1707.  Yu Lian Tong  A-61684

1708.  Ang Chu  A-117067

1709.  Ang Ye  A-25565

1710.  Ang Siu Ty  A-177629

1711.  Ang Siu Eng  A-57927

1712.  Chong Sun Hua  A-56573

1713.  Chan Hun Ha  A-61109

1714.  Cu Chua Guat Hua  A-56620

1715.  Chip Bun Gocheco  A-21884

1716.  Co Se Ong  A-101917

1717.  Chua Uh  A-101839

1718.  Chan Tuan Ty  A-60750

1719.  Cheng E-Ha Ang  A-62735

1720.  Co  A-20165

1721.  Chua Tee  A-151604

1722.  Dy Giok Chu  A-11954

1723.  Dy gioc Tiu  A-157971

1724.  Du Li  A-15348

1725.  Go Kia  A-164931

1726.  Go Siu Kim  A-184292

1727.  Hwang Giok Heng  C-048229

1728.  Ko Siok Cheng  A-60503

1729.  Ku Siu Eng  C-048253

1730.  Lao Kim Ti  A-30423

1731.  Lim Ah Be  A-187180

1732.  Ng Sio Eng  A-26036

1733.  Ng Gun Co  A-103234

1734.  Ng Pieng  A-60687

1735.  Ko Ngo  C-007666

1736.  O Hue  A-231872

1737.  Ong Kim Tee  A-20922

1738.  Ong Po Te  A-21715

1739.  Ong Tem  A-246920

1740.  Ong Eng  A-171955

1741.  Sy Suy  A-249914

1742.  So Bin  A-47354

1743.  Sio Soo Muy  A-94607

1744.  Sia Eng  A-171817

1745.  So Chi Teng    206944

1746.  Sy Giok Hua  A-209407

1747.  Sy Giok Ngo  A-45602

1748.  So Po or Po Lao So  A-113915

1749.  Sy Chiu Chio  A-113823

1750.  Ty Siu Khim  A-34547

1751.  Tio Hun Ha    246327

1752.  Lim Siu King  A-157961

1753.  Tiu Bin  A-56785

1754.  Tan Poo Sia  A-186240

1755.  Te Sui Huy  A-16390

1756.  Tan Leon  C-047287

1757.  Tan Guat  A-372289

1758.  Uy Lo Lan    242974

1759.  Uy Shio Eng  C-008516

1760.  Wong Pauline  A-185201

1761.  Yu Piac Go  A-151606

1762.  Yu Kok Buan  A-184191

1763.  Yee Se  A-65161

1764.  Co Kain  A-75766

1765.  Ching Giok Yian
	@ Keng Hua,
	Mrs. Chiong  C-023230

1766.  Fan Suk Woon  B-67699

1767.  Go Giok Chuio  B-123998

1768.  Lu Chio  C-003299

1769.  Lee Chun Tiong  A-21985

1770.  Lam Mei Yue  A-70038

1771.  Lee Chen See  C-004566

1772.  Ng Yu Giok  C-036783

1773.  Ng Eng Hua  A-116859

1774.  Ong Tuan Niu  C-042075

1775.  Pak Ming Hua  A-185221

1776.  Sy Ching Ching  A-180736

1777.  Sy Tian Tin  A-15340

1778.  Tan Chin Han  B-70050

1779.  To Guioc Sio  A-61058

1780.  Tan Kee Leng  A-177930

1781.  Uy Bon Kim  B-70069

1782.  Uy Kin Chi  A-184058

1783.  Wang Yee Jen  A-185220

1784.  Yap Chai Lok  C-014134

1785.  Yap Siok Chong  C-202315